Nyilvántartások adatai

 

 

Olvasók (könyvtárhasználók) nyilvántartása az integrált könyvtári rendszerben

Név: Corvina Integrált Könyvtári Rendszer (Corvina IKR)

Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A könyvtár a nyilvános és egyetemi könyvtári ellátás adminisztrálása (könyvtárosok, könyvtárhasználók, kölcsönzések, tartozások stb.) érdekében IKR-t üzemeltet a PTE EKTK-val közösen. Az IKR-ben az adatkezelők a könyvtárhasználó vagy könyvtári dolgozó azonosítása, az adatbázisban végrehajtott műveletek személyhez való kötése, a követelések érvényesítése és a kapcsolattartás céljából kezelik az érintettek meghatározott adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az IKR-ben tárolt személyes adatok egy részét a Könyvtár a könyvtári szolgáltatások – mint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. CXL. tv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. által meghatározott közérdekű feladatellátás – biztosítása érdekében kezeli, az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont].

A tárolt adatok másik részét (az érintett levelezési címét, e-mail-címét, az e-mail-értesítések beállításait, a hírlevélre történő feliratkozás tényét és a hírelvél preferált nyelvét, a telefonszámot, valamint a tagsági és szolgáltatási díjak mérsékléséhez szükséges jogosultságot igazoló egyéb adatokat) a Könyvtár kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezeli [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az adatkezelés időtartama: A közérdekű feladat ellátásához szükséges adatokat a Könyvtár a könyvtárhasználó könyvtári jogviszonyának megszűnéséig kezeli. A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a könyvtári jogviszony megszűnéséig kezeli a Könyvtár.

Az érintettek köre: a nyilvános és egyetemi könyvtári ellátást igénybe vevők

Az adatok forrása: az érintett.